Είστε υποψήφιοι και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις  εξετάσεις  πιστοποίησης  TOTALCERT;

Ακολουθήσετε τα παρακάτω  βήματα:

Εξέταση σε εξεταστικό κέντρο

 1. Επιλέξτε το εξεταστικό κέντρο της TOTALCERT που τους εξυπηρετεί.
 2. Συμπληρώστε την Αίτηση Υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο που έχετε επιλέξει.
 3. Προσκομίστε στο εξεταστικό κέντρο έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.).
 4. Η Κάρτα Υποψηφίου εκδίδεται από το εξεταστικό κέντρο.
 5. Δηλώστε συμμετοχή σε εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας σύμφωνα με αυτές που έχει προγραμματίσει καθώς και των ενοτήτων που θα εξεταστείτε αν υπάρχουν για το συγκεκριμένο αντικείμενο, στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής σας.
 6. Προσκομίστε την κάρτα σε κάθε συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της TOTALCERT μαζί με το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 7. Παραλάβετε το πιστοποιητικό μετά την επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις της προτίμησής σας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για Έλληνες πολίτες είναι:

 • Το δελτίο ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
 • Διαβατήριο
 • Άδεια οδήγησης
 • Ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης

Έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

 • Δελτίο ταυτότητας
 • Διαβατήριο

Έγκυρο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

 • Έγγραφο έγκρισης εισόδου στη χώρα
 • Άδεια παραμονής
 • Άδεια εργασίας

Την ημέρα των εξετάσεων ο υποψήφιος:

 • προσέρχεται στο Εξεταστικό Κέντρο TOTALCERT τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα εξετάσεων.
 • πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας βάση του οποίου έγινε η αίτηση για την έκδοση της Κάρτας Υποψηφίου. Χωρίς το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης TOTALCERT.
 • δεν επιτρέπεται να έχει μαζί του στην αίθουσα των εξετάσεων οποιοδήποτε βοήθημα (σημειώσεις, βιβλία κ.λπ.) σχετικό με το αντικείμενο των εξετάσεων.
 • να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών καθώς και των υπευθύνων του Εξεταστικού Κέντρου, όσον αφορά στη συμπεριφορά του και τη χρήση των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου.
 • εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων όταν του ζητηθεί από τους επιτηρητές και έχει στη διάθεσή τους το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
 • Ακολουθεί τις οδηγίες των επιτηρητών για τη διαδικασία των εξετάσεων. Οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία διατυπώνεται προς τους επιτηρητές και δεν επιτρέπεται η συνομιλία των υποψηφίων μεταξύ τους
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ενημερώνει τους επιτηρητές, με τη σύμφωνη γνώμη των οποίων αποχωρεί από την αίθουσα.
 • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται από το Εξεταστικό Κέντρο με το πέρας της εξεταστικής ημέρας

Τα αποτελέσματα  παραμένουν απόρρητα μέχρι  την ημέρα ανακοίνωσής τους  και αποστολής τους στο εξεταστικό κέντρο.

Καλή Επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους της TOTALCERT και σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε!

Το τελικό στάδιο:

 • Εάν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία που απαιτείται για τη λήψη την του σχετικού πιστοποιητικού της TOTALCERT, τότε γίνεται αίτηση από το Εξεταστικό Κέντρο για την έκδοση του πιστοποιητικού.
 • Το πιστοποιητικό αποστέλλεται από την TOTALCERT στο Εξεταστικό Κέντρο προκειμένου να το παραλάβει ο υποψήφιος.
 • Κατά κανόνα η αίτηση για την αποστολή του πιστοποιητικού γίνεται στο Εξεταστικό Κέντρο της TOTALCERT στο οποίο έγινε η αίτηση και δόθηκαν οι εξετάσεις.
 • Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις εξετάζονται κατά περίπτωση μετά από συνεννόηση με την TOTALCERT.
Μετάβαση στο περιεχόμενο