Περιγραφή Πιστοποίησης

Σε ποιους απευθύνεται

Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αποδεικνύει ότι έχει τις πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εκτελεί εργασίες του τμήματος υποδοχής κατά την άφιξη, παραμονή και αναχώρηση του πελάτη από το ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα αφορά τη σωστή εξυπηρέτηση και επικοινωνία για κάθε τύπο πελάτη και την εφαρμογή τεχνικών πώλησης σύμφωνα με τους στόχους της επιχείρησης. Επιπλέον εκτός από τις εργασίες υποδοχής θα έχει και ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων τα οποία θα του προσδίδουν ψηφιακή ικανότητα. Παράδειγμα της ψηφιακής ικανότητας θα είναι η αναζήτηση πληροφοριών και δεδομένων, η δημιουργία και ο διαμοιρασμός ψηφιακών περιεχομένων και η επικοινωνία και η συνεργασία στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και η χρήση πληροφοριακών και μηχανογραφημένων συστημάτων.

Προαπαιτούμενα Σχήματος

Ακαδημαϊκά κριτήρια
 • Απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προγράμματα κατάρτισης, οποιουδήποτε εγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης στην αντίστοιχη ειδικότητα
 • Προγράμματα κατάρτισης (VOUCHER)
 • Προγράμματα κατάρτισης ανέργων
 • Ελληνική Γλώσσα (Ανάγνωση και γραφή)

Διαδικασία Πιστοποίησης

Η μορφή της εξέτασης πιστοποίησης της TOTALCERT για το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι ως ακολούθως:

 • Ηλεκτρονικά με την χρήση λογισμικού συστήματος ή Γραπτώς (paper based)
 • Τύπος: Ένα ενιαίο τεστ 50 ερωτήσεων και δυο σεναρίων πρακτικής άσκησης
 • Πολλαπλής Επιλογής (Multiple choice)
 • Διάρκεια:
  1 ώρα (60’) για την εξέταση που αφορά γνώσεις
  20’ για την εξέταση που αφορά τις δεξιότητες
 • Βάση Επιτυχίας: Τουλάχιστον 60% στη θεωρητική εξέταση και 50% στην πρακτική εξέταση

– Διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

Πιστοποιηθείτε σήμερα στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο