Η TOTALCERT διαθέτει Πιστοποίηση Ποιότητας από την RiG CERT κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η TOTALCERT διαθέτει Πιστοποίηση Ποιότητας από την RiG CERT κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Η TOTALCERT διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από την RIG CERT σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013.

Η TOTALCERT είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ με αριθμό πιστοποιητικού 1248/15.04.2021,σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024:2012.

Η TOTALCERT είναι εγκεκριμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ με αρ. απόφασης ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.(458/06-09-2021)(ΑΔΑ: 63ΒΛΟΡΗΛ-ΠΣΨ) για την πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς  (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.228536/10.01.2018/ΦΕΚ 12/Β/10.01.2018 Κ.Υ.Α.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο